బొద్దింకలు రాకుండా వుండాలంటే

వెల్లుల్లిపాయను మెత్తగా దంచి కొంచెం నీటితో కలిపి బొద్దింకలు వచ్చేచోట ఉంచితే అవి ఆ ప్రాంతానికి రాకుండా ఉంటాయి.


No comments:

Post a Comment